لامپ HID

جیوه پرفشار
مستقیم
سدیم بیضوی

 


 

متال هالید سرامیکی
متال هالید دوسر
متال هالید

 


 

بخار سدیم جایگزین
بخار سدیم مضاعف
بخار سدیم استوانه ای